O Fundacji

FUNDACJA TROSKA I WIEDZA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO ZOSTAŁA POWOŁANA 6 LUTEGO 2016 R.

KRS: 0000603978                        REGON: 363960730,                         NIP: 8711772014

Bank PKO BP 33 1020 4955 0000 7802 0207 8400


logo Troska i Wiedza PD


ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM II STATUTU FUNDACJI – PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3. Cele i formy działania Fundacji

 1. Celem działania Fundacji jest:
 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Ochrona i promocja zdrowia w społeczeństwie, w tym zwłaszcza promocja racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia.
 3. Działania w sferze sportu i kultury fizycznej.
 4. Profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji.
 5. Działalność proekologiczna.
 6. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
 7. Wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych, badawczych oświatowych i kulturowych dotyczących zdrowia, racjonalnego odżywiania się i zdrowego trybu życia

2. Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Propagowanie wśród społeczeństwa idei zdrowego stylu życia.
 2. Wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz wydawniczej.
 3. Organizowanie zajęć, warsztatów z trenerami personalnymi.
 4. Tworzenie i wdrażanie systemu edukacji w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.
 5. Organizowanie wykładów, seminariów i konferencji.
 6. Aktywne promowanie kultury fizycznej i zbilansowanej diety.
 7. Współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.
 8. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi działalnością Fundacji
 9. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
 10. Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób.