TEKST JEDNOLITY
STATUTU FUNDACJI TROSKA I WIEDZA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO
Z DNIA 4 MARCA 2016 ROKU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Fundacji

 1. Stawiający, zwani dalej „Fundatorami”, oświadczają, że ustanawiają fundację pod nazwą Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego zwana dalej „Fundacją”, która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (U. z 2016 r. poz. 40) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego

§ 2. Obszar działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest Dąbrowa Tarnowska.
 3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
 5. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.
 6. Organem nadzorującym Fundacji jest Minister Zdrowia.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3. Cele i formy działania Fundacji

 1. Celem działania Fundacji jest:
 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Ochrona i promocja zdrowia w społeczeństwie, w tym zwłaszcza promocja racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia.
 3. Działania w sferze sportu i kultury fizycznej.
 4. Profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji.
 5. Działalność proekologiczna.
 6. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
 7. Wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych, badawczych oświatowych i kulturowych dotyczących zdrowia, racjonalnego odżywiania się i zdrowego trybu życia

2. Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Propagowanie wśród społeczeństwa idei zdrowego stylu życia.
 2. Wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz wydawniczej.
 3. Organizowanie zajęć, warsztatów z trenerami personalnymi.
 4. Tworzenie i wdrażanie systemu edukacji w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.
 5. Organizowanie wykładów, seminariów i konferencji.
 6. Aktywne promowanie kultury fizycznej i zbilansowanej diety.
 7. Współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.
 8. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi działalnością Fundacji
 9. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
 10. Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób.

ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 4.

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
 • sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
 • sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8);
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali (PKD 63.11.Z)
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 • działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
 • praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
 • działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
 • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
 • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

§ 5.

 1. Stały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
 2. Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1.000,00 zł pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 4. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 5. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 6. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 7. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6. Fundusz założycielski

Na realizacje celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.                                    

§ 7. Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów.
 2. Dotacji i subwencji, grantów.
 3. Odsetek bankowych, odpisów podatkowych, nawiązek zasądzonych na cel społeczny.
 4. Nieruchomości, ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania
 5. Dochodów z majątku Fundacji.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

 1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
 2. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI

§ 9. Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są:
 • Fundatorzy,
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji

§ 10. Fundatorzy

 1. Do kompetencji fundatorów należy:
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.
 1. Fundatorzy podejmują swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundatorzy podejmują postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

§ 11.

Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatorów poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rady Fundacji.

§ 12. Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z 5 osób.
 2. Radę Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 3. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

§ 13.

 1. Po śmierci Fundatora Rada Fundacji składać się będzie z 5 osób. Jeśli w chwili w śmierci Fundatora, Rada Fundacji liczy mniej niż 5 osób, Rada ta winna dokooptować do swego składu stosowną ilość osób, aby osiągnąć liczebność wskazaną w pierwszym zdaniu. Jeśli w chwili śmierci Fundatora liczba członków Rady będzie większa niż 5 osób, Rada ta działa w takim składzie do wygaśnięcia jej kadencji.
 2. Po śmierci Fundatora, członków Rady Fundacji kolejnej kadencji dokooptowanych do składu Rady Fundacji powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. Uchwała w tym zakresie winna zapaść do 30 czerwca ostatniego roku kadencji ustępującej Rady.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady

§ 14.

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, zwanego dalej Przewodniczącym.

§ 15.

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność może wspomagać cele Fundacji.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
 4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 16.

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej członków.
 2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 17.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;
 • badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
 • zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
 • opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji;
 • przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji;
 • zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów;- wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń;

§ 18. Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji składa się z 3 osób i jest powoływany przez Fundatorów w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu.

 1. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia i Rady Fundacji, w tym reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, niemniej jednak niż 2 członków zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
 3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

 § 19.

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:
 • Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie,
 • dwaj inni członkowie Zarządu lub członek Zarządu wspólnie z odpowiednio umocowanym pełnomocnikiem.
 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona przez zarząd
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 20. Zmiana Statutu Fundacji

 1. Dopuszczalna jest zmiana Statutu Fundacji w zakresie jej celów.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.

ROZDZIAŁ VII
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 21. Połączenie z inną Fundacją

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inną Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inna Fundacją podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji

ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy na wniosek Rady.
 3. Przekazanie środków majątkowych Fundacji pozostałych po likwidacji Fundacji:
 • środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 

PODPISY FUNDATORÓW

/ – / Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela          / – / JE Abp. Zygmunt Zimowski